Felhasználási feltételek

A www.kozosenasportert.hu weboldal
felhasználási
feltételek és adatkezelési szabályzata
– SZABÁLYZAT –

Általános rendelkezések

A www.kozosenasportert.hu oldal (továbbiakban: Oldal) a DECATHLON S.A. magyarországi leányvállalata, azaz a Tízpróba Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Decathlon) kezelésében áll.

Az Oldal működtetésével a Decathlon célja, hogy:
– az általa szervezett és szponzorált sportrendezvényeket egy internetes felületen összefogja, bemutassa, népszerűsítse, valamint a sportrendezvényekről tájékoztassa az Oldalra látogatókat (a továbbiakban: Felhasználó),
– a Felhasználó részére a Decathlon általa szervezett sportrendezvények (különösen versenyek) jelentkezéséhez internetes felületet biztosítson.

Az Oldal használata a jelen felhasználási feltételekben (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltak szerint, azok teljes körű elfogadása és betartása esetén lehetséges, melyet az Oldal látogatója (a továbbiakban: Felhasználó) az Oldal böngészésével, használatával elfogad.

Az Oldal használatának megkezdése előtt a Felhasználó köteles figyelmesen elolvasni és tudomásul venni a jelen Szabályzatot. Az Oldal megnyitásával és használatával Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. Az Oldal tartalmát Felhasználó kizárólag saját, és nem kereskedelmi/üzleti célra használhatja.

I. Az Oldal tartalma

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Oldal a facebook közösségi oldallal összeköttetésben van, ennél fogva Felhasználó kijelenti és elfogadja, hogy a facebook oldallal kapcsolatos szabályokat ismeri és a jelen Oldal használata során is betartja.
Az Oldal tartalmát DECATHLON határozza meg, melyhez a facebook profillal rendelkező Felhasználó az Oldalon egyértelműen kijelölt helyen hozzászólást, véleményt, (kommentet) írhat.

Decathlon, mint az Oldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy az Oldalra bármely Felhasználó által megosztott/feltöltött tartalmat, így különösen képet, írást, hozzászólást eltávolítsa, különösen azon tartalmak vonatkozásában, amelyek jogszabályba ütköznek, közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, vagy a Decathlon, ill. bármely harmadik személy üzleti érdekeit, jó hírnevét sérti. Az esetleges jogsértő tartalmakért a felelősség kizárólag a jogsértő tartalmat megosztó/feltöltő Felhasználót terheli.

Decathlon törekszik az Oldal biztonságos működtetésére, de nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek az Oldalra történő belépésből, az Oldal használatából, illetve az Oldalon keresztül igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek.

Felhasználó tudomással bír arról, hogy az Oldalt, és az Oldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére és kockázatára használja, illetve veszi igénybe.
Felhasználó kizárólagosan felel az általa az Oldalon történő regisztráció, illetve a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokért és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok jogszerű felhasználásáért.
Az Oldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személy tulajdonában, illetve kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz Decathlon csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget, ezekért a honlapokért, vagy az azokon elhelyezett információkért és tartalmakért.

Decathlon fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az Oldalon előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy az Oldalt más domain név alá helyezze át.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Oldallal kapcsolatos esetleges visszajelzéseit, észrevételeit Decathlon ellentételezés nélkül jogosult felhasználni.

II. Szerzői és egyéb jogok

Felhasználó köteles a vonatkozó jogszabályi előírások betartására. Az Oldal a Decathlon saját fejlesztésű egyedi alkotása, az Oldal és az azon található minden alkalmazás, képi, hang és szöveges tartalom, design, illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak.

Az Oldalon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, és más anyaggal, alkotással kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a tulajdonosa és feljogosított használója Decathlon.
Az Oldal látogatója jogosult rendeltetésszerűen használni, de az Oldal bármely módon történő felhasználására kizárólag Decathlon jogosult előzetesen írásban engedélyt adni.

Az Oldal tartalmazhat olyan védjegyeket, árujelzőket, amelyek a DECATHLON S.A. vagy Decathlon-nal partner kapcsolatban álló személy(ek) kizárólagos tulajdonában állnak, ezek a Felhasználók, vagy bármely harmadik személyek általi felhasználása kizárólag Decathlon előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett és jogszerű.

III. Felelősség

Az Oldalon található információk vagy bármely adatok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak. Decathlon kizárja felelősségét az Oldalon elhelyezett információk, adatok vagy bármely anyagok tartalmáért, működőképességéért, teljességéért.

Decathlon nem vállal felelősséget továbbá azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek az Oldalra történő belépésből vagy az Oldal használatából, vagy az Oldalon keresztül igénybevett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek, kivéve ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt. Az Oldal használója tudomással bír arról, hogy az Oldalt és az Oldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja.

Felhasználó kizárólagosan felel az általa az Oldal használata során megadott adatok és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok jogszerű felhasználásáért.

IV. Adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználót a Decathlon tájékoztatja, hogy az Oldalon történő regisztráció során Felhasználó által megadott személyes adat Decathlon, mint adatkezelő és a DECATHLON által megbízott adatfeldolgozók általi kezelése és az adatfeldolgozás a Felhasználó személyes hozzájárulásán alapul, amelyet Felhasználó jelen tájékoztatással elfogad és az esetleges regisztráció során megad Decathlon részére.

Decathlon által igénybevett adatfeldolgozók:

Név: Hérics Természetjáró és Turisztikai Sportegyesület
Székhely: 3033 Rózsaszentmárton, Bányász út 10.
Nyilvántartási szám: 10-02-0001452
Adószám: 18582437-1-10

Név: ACG REKLÁMÜGYNÖKSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-728297
Adószám: 13301806-2-43

Az adatkezelés célja az Oldalon közzétett sportrendezvényre történő regisztráció és a Felhasználó beazonosítása, valamint a vele történő kapcsolattartás.
Amennyiben Felhasználó a hírlevélre is feliratkozik, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy DECATHLON elektronikus hírleveleket küldjön a Felhasználónak a regisztrációja során megadott e-mail címre, különösen meghívókról, tájékoztatókról, beszámolókról, eseményekről, sportolási lehetőségekről, sportolási tanácsokról, ajánlatokról, termékekről, szolgáltatásokról.

Felhasználó a hírlevélre történő regisztrációjával elfogadja továbbá, hogy DECATHLON a hírlevélre történő feliratkozással a regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatairól (név, születési név, lakcím, e-mail cím, születési dátum, telefonszám) nyilvántartást vezet, melyet a cél megvalósulásáig, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozásig) kezelhet.
Felhasználó a hírlevélről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat. A leiratkozást megteheti postai úton a Tízpróba Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Baross u. 146. címére küldött levélben.
Kérjük a borítékon feltétlenül tüntesse fel: „Leiratkozás a kozosenasportert.hu internetes oldal hírleveléről!”

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a hírlevélről történő leiratkozás a fentebb megjelölt linken történik, úgy informatikai okból a leiratkozásra vonatkozó kérés beérkezését követő 48 órán belül tudunk eleget tenni.

A Felhasználó személyes adatának kezelése a Felhasználó által megadott névre, születési névre, lakcím, e-mail cím, születési dátum, telefonszámra terjed ki.

Az adatok kezelésének időtartama a cél megvalósulásáig, illetve az adatok Felhasználó kérelmére történő törléséig terjed.

Felhasználó a jelen pontban adott hozzájárulásért nem jogosult ellenszolgáltatásra. Decathlon bármikor lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését postai úton, az alábbi címen: 2040 Budaörs, Baross u. 146., vagy a ugyfelszolgalat@decathlon.com e-mail címen. Ezen kívül a Felhasználót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Decathlon által meghozott döntéssel az érintett Felhasználó nem ért egyet, vagy Decathlon a törvényi határidőn belül a tiltakozásra nem reagál, úgy a Felhasználó bírósághoz fordulhat az Infotv.-ben foglalt feltételek szerint.

Felhasználó az adatai kezelésével összefüggésben a Decathlon által hozott döntéssel szemben bírósághoz, illetve a Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért. A Felhasználó személyes adatainak a Felhasználó kérésére történő törlése esetén, valamint ha a Felhasználó személyes adatainak kezelése a Felhasználó tiltakozása folytán megszűnik, a Felhasználó jogosultság az Oldal használatához ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.

Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Decathlon felel. Decathlon kötelezettséget vállal az Infotv.-ben rögzített kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére.

DECATHLON NAIH száma: A bejelentéssel kapcsolatos eljárás folyamatban van az illetékes hatóság előtt.

A Felhasználó személyes adatai Decathlon által promóciós célokra történő felhasználásához a jelen Szabályzat elfogadásával Felhasználó a hozzájárulását adja.

Amennyiben Decathlon az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Felhasználó részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben Decathlon a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Felhasználó jogosult jogorvoslattal élni.

Továbbá amennyiben a Felhasználó a Decathlon döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóságnál lehet élni.

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság / Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C./ Weboldal címe: http://www.naih.hu /E-mail címe ugyfelszolgalat@naih.hu
• Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság / Székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. / Weboldal címe: http://nmhh.hu

 

V. Cookie / Süti tájékoztató

A cookie-k vagy sütik olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.
A jelen honlap által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük időpontját.

sb, datr, lu, c_user, fr, xs, p, pl, presence, act, sub, wd Célmeghatározás (targeting) Ezek a Facebook áltál beállított sütik. Arra használjuk, hogy megállapítsuk, hogy a felhasználó kedvelte-e a weboldalt a Facebook-on és a cikkek megosztási adatainak kezeléséhez. Bővebb információ: https://www.facebook.com/policies/cookies/
_ga, _gat, _gid, __utma,, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz Teljesítmény Ezek a Google Analytics által használt sütik. A Google Analytics segítségével aggregált adatokat gyűjt össze webhelyünk használatával kapcsolatban (például hányan látogattak meg bizonyos oldalakat, hogy hányan tartózkodtak webhelyén stb.) Bővebb információ: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
wordpress_test_cookie, wordpress_ Működési folyamat Bejelentkezési oldalon ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője képes-e a sütik fogadására, valamint az arra jogosult adminisztrátoroknál és szerkesztőknél ellenőrzi, hogy bejelentkezett állapotban van-e, vagy nem
PHPSESSID Működési folyamat php session cookie, nélkülözhetetlen, nem tartalmaz személyes adatot. Automatikusan törlődik a munkamenet lejártával, ami átlagosan 24 perc.
wordfence_verifiedHuman, wfvt_ Működési folyamat és biztonság A Wordfence WP Plugin robotokat szűrő sütije, a kártékony automata támadások szűrésére szolgál valamint általános információkat tárol a látogató földrajzi elhelyezkedésről (pl az időzóna)

V. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat 2017. április 28. napján lép hatályba.

Jelen szabályzat letölthető: www.kozosenasportert.hu

Decathlon jogosult a jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően alkalmazandók.

Budaörs, 2017. április 28.

Tízpróba Magyarország Kft.
Decathlon